Savings Products

SFF offers two types of deposit products, in Haitian Gourdes and US Dollars. Savings clients range  from  individuals  who have  never  had  a  savings  account  before  to  formal  businesses,  schools,  churches  and NGOs.

Passbook Savings

Passbook savings accounts function as normal demand deposit accounts. Clients can access their savings at any one of SFF’s 44 branches.

  • Gourdes Savings: 0.5% Annual Interest Rate
  • Dollar Savings: 0.10% Annual Interest Rate

Term Deposits

Term Deposits behave like certificates of deposit. Clients deposit Haitian Gourdes or US Dollars into blocked accounts that yield a fixed rate over a specified amount of time.

Applications to open an account (Both forms must be completed and submitted):

Pwodwi Epay

SFF aktyèlman ofri de kalite pwodwi depo an Goud Ayisyen ak Dola Ameriken. Kliyan epay SFF yo varye depi moun ki pat janm gen yon kont epay avan rive nan biznis fòmèl, lekòl, legliz, ak òganizasyon non gouvènmantal.

Epay ak Livrè

Kont epay ak livrè fonksyone kòm kont depo sou demann nòmal. Kliyan yo ka aksede epay yo nan nenpòt nan 44 branch SFF yo.

  • Epay an Goud: 0.5% To Enterè Anyèl 
  • Epay an Dola: 0.10% To Enterè Anyèl

Depo a Tèm

Depo a Tèm fonksyone tankou sètifika depo. Kliyan yo depoze Goud Ayisyen oswa Dola Ameriken nan kont bloke ki rapòte yon to fiks pandan yon peryòd tan espesifye.

Aplikasyon pou louvri yon kont (Tou de fòm yo dwe konplete epi soumèt):